სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

გერბი

Administration Of State Representative

In administrative-territorial units of Georgia: Bolnisi, Gardabani, Dmanisi, Tetritskaro, Marneuli, Tsalka municipalities and City Rustavi municipality

StopCov

22 აპრილი 2020


Ge/Az

1. ექიმთან ვიზიტი/კლინიკიდან გამოწერის შემთხვევაში (მშობიარობა, დიალიზი, ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, გადაუდებელი სტომატოლოგია):

პაციენტებს/თანმხლებ პირს გადაადგილების უფლება აქვს კლინიკის/ექიმის მიერ გამოწერილი ცნობის საფუძველზე (აღნიშნული ცნობა შეიძლება იყოს მატერიალური, ისე ელექტრონული ფორმით, მათ შორის ტელეფონზე გადაგზავნილი ფორმით), დროის ნებისმიერ მონაკვეთში.

ექიმთან ვიზიტის საჭიროების დროს, ექიმი ადგენს შესაბამის ცნობას მასზედ, რომ პაციენტი ნამდვილად ჩაწერილია მასთან ვიზიტზე/საჭიროებს ექიმთან ვიზიტს. ცნობაში უნდა იყოს მითითებული ვიზიტის დრო და ასევე, სატრანსპორტო საშუალება, რითაც მოხდება გადაადგილება. აღნიშნული ცნობით ავტომობილს ეძლევა ამ კონკრეტული მიზნობრიობით, კონკრეტული დროის მონაკვეთში გადაადგილების უფლება.

აღნიშნული ცნობა შესაძლებელია გაიცეს ელექტრონულად, მათ შორის მობილურ ტელეფონზე ფოტოსურათის გადაგზავნით.

იგივე პროცედურით ხდება ექიმის მიერ შესაბამისი ცნობის გაცემა, პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებიდან გამოწერისას საჭირო გადაადგილებისთვის. ამ შემთხვევაშიც ექიმი გასცემს ცნობას, რომელშიც უთითებს სატრანსპორტო საშუალებას, მძღოლს და პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებიდან გაწერის დროს.

სოფლის ექიმთან კონსულტაცია:

სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას სამედიცინო კონსულტაციის გავლა შეუძლია სოფლის ექიმთან, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში გასცემს ცნობას აფთიაქში გაადადგილების მიზნით. ცნობაში უნდა იყოს მითითებული ვიზიტის დრო, ასევე, მძღოლის მონაცემები და სატრანსპორტო საშუალება, რითაც მოხდება გადაადგილება. აღნიშნული ცნობით ავტომობილს ეძლევა ამ კონკრეტული მიზნობრიობით, კონკრეტული დროის მონაკვეთში გადაადგილების უფლება.

2. სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლების მიზნობრივი გადაადგილება:

სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლებს მსუბუქი ავტომობილით გადაადგილების უფლება აქვთ, იმ შემთხვევაში, თუ წარმოადგენენ კლინიკის მიერ გაცემულ ცნობას/მოწმობას.

სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლების ტრანსპორტირების შესაძლებლობა აქვს სხვა პირსაც, თუ ის ასევე ფლობს კლინიკის მიერ გაცემულ ცნობას.

ცნობა უნდა იყოს სველი ბეჭდით დამოწმებული და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები (პ/ნ, სახელი, გვარი), დაკავებული პოზიცია, პირის გადაადგილების მარშრუტი, ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი.

3. სამედიცინო დაწესებულებებში დაწესებული საკარანტინო რეჟიმის მოქმედება:

საქართველოს მასშტაბით არსებულ ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში მოქმედებს საკარანტინო რეჟიმი, რაც იმას გულისხმობს, რომ დაწესებულებებში არ დაიშვებიან პაციენტების ოჯახის წევრები ან მნახველები.

კლინიკაში მყოფი პაციენტის ოჯახის წევრის მიერ საკვების, ან პირადი ნივთებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში, სამედიცინო დაწესებულება გასცემს საკუთარ ბლანკზე, ბეჭდით და ხელმძღვანელი პირის ხელმოწერით დამოწმებულ ცნობას, სადაც მითითებულია გადაადგილების მიზნობრიობა (გადააქვს საკვები/პირადი ნივთები კონკრეტული პაციენტისთვის, გადაადგილების ტრაექტორია, საცხოვრებელი მისამართი და კლინიკის მისამართი, გადაადგილების დრო და საათი, გადასაადგილებელი ტრანსპორტის მარკა/მოდელი და სახ. ნომერი, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძღოლის პ/ნ სახელი გვარი). აღნიშნული ცნობა საკვების/ნივთების გადამტან პირს ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით, ან აქვს მატერიალური სახით, ან პოლიციას წარუდგენს ტელეფონით (ფოტოს სახით).

ნივთების კლინიკაში მიტანის შემდეგ, კლინიკა წერილობით, ბეჭდით ადასტურებს, რომ მიიღო ნივთები/საკვები. თუ პირს არ აქვს ამობეჭდილი ცნობა, კლინიკა უბეჭდავს და უდასტურებს ცნობაზე მინაწერით და ბეჭდის დარტყმით, ან გასცემს ახალი ცნობას, რომ აღნიშნულმა პირმა ნამდვილად მიიტანა საკვები/პირადი ნივთები.

4. აუტიზმის სპექტრის მქონე პაციენტების გადაადგილება:

აუტიზმის სპექტრის მქონე პაციენტების ავტომობილით გადაადგილება, სპეციფიკის გათვალისწინებთ დასაშვებია. ამ შემთხვევაში ავტომობილის მძღოლმა/თანმხლებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს ექიმის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობა/ჯანმრთელობის ცნობა, მათ შორის დასაშვებია ელექტრონულიც (მაგ.ტელეფონზე მიღებული ფოტოსურათი).

5. დისტრიბუციის განმახორციელებელი პირების გადაადგილება:

დისტრიბუციის განმახორციელებელ პირებს /სატრანსპორტო საშუალებებს უფლება აქვთ გადაადგილდნენ სპეციალური ნებართვის გარეშე.

6. ადგილზე მიტანის - „დელივერი“ სერვისი

27 აპრილამდე მოქმედი რეგულაციის ფარგლებში შეზღუდულია ე.წ. „დელივერი“ სერვისების მსუბუქი ავტოტრანსპორტით მიწოდება. აღნიშნული სერვისის განხორციელება დასაშვებია ველო-მოტო ტრანსპორტით.

7. პირის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული (გასვენება, დაკრძალვა) გადაადგილება:

პირის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული გადაადგილება დაშვებულია ოჯახის წევრებისთვის. აღნიშნულ პირებს უფლება აქვთ მიზნობრივად (პირის დაკრძალვასთან დაკავშირებული საჭიროებები) გადაადგილდნენ, ამ შემთხვევაში მათ თან უნდა ჰქონდეთ გარდაცვალების ცნობის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ექიმის ცნობა გარდაცვალების შესახებ (შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით).

8. რეგიონებში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების განხორციელების მიზნით გადაადგილება:

27 აპრილამდე, საქართველოს რეგიონებში დილის 6:00-8:00 საათამდე და საღამოს 18:00-19:00-მდე დასაშვებია მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების განხორციელების მიზნით.

9. სოფლებში სურსათის მაღაზიების დისტრიბუციის მიზნით გადაადგილება:

სოფლებში არსებული სასურსათო ობიექტების მეპატრონეებმა, მსუბუქი ავტომანქანით სურსათის მომარაგება/დისტრიბუციის განხორციელების ნებართვისთვის უნდა მიმართონ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს.

10. ვეტერინარული სერვისის მიწოდებით მიზნით გადაადგილება:

ვეტერინარული სერვისის მიმწოდებელი პირების და მცენარეთა დაცვის საშუალებების/რეალიზაციის ობიექტების თანამშრომელთა გადაადგილება დასაშვებია.

გადაადგილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე აღნიშნულმა პირებმა უნდა მიმართონ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

11. ტვირთების განბაჟებასთან დაკავშირებული გადაადგილება:

სატრანზიტო ან სხვა ტიპის ტვირთის განბაჟებასთან დაკავშირებული პროცედურების განსახორციელებლად, შესაბამის უფლებამოსილ პირს აქვს მიზნობრივი გადაადგილების უფლება, იმ შემთხვევაში თუ წარადგენს ტვირთთან დაკავშირებულ შესაბამის დოკუმენტაციას.

საკმარისია დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით (მაგ. ტელეფონზე მიღებული ფოტოსურათი) წარდგენა.

 

 1. Həkimə müraciət /klinikadan çıxdıqda (doğuş, dializ, kimya terapiya, hormon terapiyası, təcili stomatologiya):

Pasiyentlər/onu müşayiət edən şəxs istənilən vaxt klinikanın/həkimin verdiyi arayış əsasında hərəkət etmək hüququna malikdir (bu arayış maddi və ya elektron formada, həmçinin telefona göndərilən formada da ola bilər).
Həkimə müraciət etmək lazım olduqda, o, pasiyentin həqiqətən də onunla görüşəcəyi barədə müvafiq arayış hazırlayır. Arayışda ziyarətin vaxtı və hərəkətin reallaşacağı nəqliyyat vasitələri göstərilməlidir. Sözü gedən arayış vasitəsilə, avtomobilə yalnız xüsusi məqsəd üçün müəyyən bir zaman çərçivəsində hərəkət etmək hüququ verilir.
Bu arayış, elektron və ya mobil telefona foto göndərmək şəklidə verilə bilər.
Pasiyent, tibb müəssisəsindən çıxarıldığı zaman, hərəkət etməsi üçün həkim tərəfindən eyni prosedurla müvafiq arayış verilir. Belə olan halda həkim, pasiyentin tibb müəssisəsindən evə yazıldığı vaxtın, nəqliyyat vasitəsinin və sürücünün qeyd edildiyi arayışı təqdim edir.

 Kənd həkimi ilə məsləhətləşmə:

Kənd əhalisi, kənd həkimi ilə tibbi məsləhətləşmədən keçə bilər və o, zəruri hallarda aptekə getmək üçün arayış verəcək. Arayışda ziyarətin vaxtı, həmçinin sürücü haqqında məlumat və hərəkət edəcəyi nəqliyyat vasitəsi göstərilməlidir. Məlumata görə, bu xüsusi məqsəd üçün avtomobilə, müəyyən bir zaman ərzində hərəkət etmək hüququ verilir.

 2. Tibb müəssisəsi əməkdaşlarının məqsədyönlü şəkildə hərəkət etməsi:
Tibb müəssisəsi əməkdaşları, klinika tərəfindən verilmiş vəsiqəni/arayışı təqdim etdikdə minik avtomobil vasitəsilə hərəkət etmək hüququna malikdirlər.

Klinika tərəfindən verilmiş arayışa sahib olan başqa bir şəxs, tibb müəssisəsi əməkdaşlarını daşımaq hüququna malikdir.

Arayış nəm möhürlə təsdiqlənməlidir və şəxsin şəxsiyyət məlumatlarını (ş/n, adı, soyadı), iş yeri, hərəkət marşrutu, nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrəsi göstərməlidir.

 3. Tibb müəssisələrində karantin rejiminin tətbiq edilməsi:

Gürcüstan miqyasında, bütün tibb müəssisələrində karantin rejimi qüvvədədir, bu da pasiyentlərin ailə üzvlərinin və ya ziyarətçilərin müəssisələrə buraxılmaması deməkdir.

Klinikada olan pasiyentin ailə üzvü onu yemək və ya şəxsi əşyalarla təmin etməlidirsə, tibb müəssisəsi şəxsi formasında, möhürlənmiş və rəhbər şəxs tərəfindən imzalanmış şəkildə təsdiqlənmiş, hərəkətin məqsədi göstərilən arayışı (qida/şəxsi əşyaların müəyyən bir pasiyentə təhvil verilməsi, hərəkətin trayektoriyası, yaşayış yerinin və klinikanın ünvanı, hərəkət vaxtı və saatı, hərəkət ediləcək nəqliyyat vasitəsinin markası/modeli və dövlət nömrəsi və lazım olduqda sürücünün ş/n, adı, soyadı) təqdim edir. Bu arayış, ərzaqı/əşyaları daşıyan şəxsə elektron poçt vasitəsilə göndərilir, maddi formada alır və polisə telefonla (foto şəklində) təqdim edir.

Əşyaları klinikaya təhvil verdikdən sonra klinika, yazılı şəkildə əşyaların /yeməyin alındığını təsdiqləyir. Şəxsin çap olunmuş şəkildə arayışı yoxdursa, klinika çap edir və möhürləyərək təsdiqləyir və ya şəxsin həqiqətən ərzaq /şəxsi əşyalar gətirdiyi barədə yeni bir arayış verir.

 4. Autizm spektrinə malik olan pasiyentlərin hərəkəti:

Autizm spektrinə malik olan pasiyentlərin avtomobil vasitəsilə hərəkətinə, spesifikanı nəzərə alaraq icazə verilir. Bu vəziyyətdə, avtomobilin sürücüsü /müşayiət edən şəxs həkim tərəfindən verilmiş müvafiq tibbi arayışı /sağlamlıq haqqında arayışı, elektron şəkildə də olar (məsələn, telefonda çəkilmiş fotoşəkil) təqdim etməlidir.

 5. Distribusiyanı həyata keçirən şəxslərin hərəkəti:

Distribusiyanı həyata keçirən şəxslər/nəqliyyat vasitələri xüsusi icazə olmadan hərəkət etmək hüququna malikdirlər.

 6. Ünvana çatdırılma - „Deliver“ xidməti
27 Aprelə qədər mövcud tənzimləmə çərçivəsində „Deliver“ xidmətlərinin minik nəqliyyat vasitələrilə çatdırılması məhduddur. Bu xidmətin həyata keçirilməsi velosiped-motor nəqliyyat vasitəsilə icazə verilir.

 7. Bir insanın ölümü ilə bağlı hərəkət (dəfn):
Bir insanın ölümü ilə bağlı hərəkət onun ailə üzvlərinə icazə verilir. Bu şəxslər məqsədyönlü şəkildə hərəkət etmək hüququna malikdirlər (şəxsin dəfn edilməsi ilə bağlı ehtiyaclar), bu halda onların ölüm haqqında şəhadətnaməsi / ölümü haqqında həkimdın arayış (elektron formada da ola bilər) olmalıdır.

 8. Kənd təsərrüfatı işlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə regionlarda hərəkət etmək:
Aprelin 27-dək Gürcüstan regionlarında, səhər 6:00-dan 8:00-a və axşam 18:00-dan 19:00-a dək kənd təsərrüfatı işləri görmək məqsədilə minik avtomobil vasitəsilə hərəkət etməyə icazə verilir.

 9. Kəndlərdəki ərzaq mağazalarına distribusiya məqsədilə hərəkət etmək:
Kəndlərdəki ərzaq obyektlərinin sahibləri, minik nəqliyyat vasitəsilə tədarük /distribusiya həyata keçirməyə icazə almaq məqsədilə yerli Munisipalitetə müraciət etməlidirlər.

 10. Baytarlıq xidmətləri göstərmək məqsədilə hərəkət etmək:
Baytarlıq xidməti təminatçılarının və bitki mühafizə vasitələrinin /satış obyektlərinin əməkdaşlarının hərəkətinə icazə verilir.

Sözü gedən şəxslər, hərəkətlə bağlı məsələlərə görə - Ekologiya və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət etməlidirlər.

 11. Yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqəli hərəkət:
Tranzit və ya digər növ yükün gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı prosedurları həyata keçirmək üçün müvafiq səlahiyyətli şəxs yüklə əlaqəli müvafiq sənədləri təqdim etdiyi təqdirdə məqsədli şəkildə hərəkət etmək hüququna malikdir.

Sənədləri elektron formada təqdim etmək kifayətdir (məsələn, telefonda çəkilmiş fotoşəkil).


 


  • StopCov