სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

გერბი

Administration Of State Representative

In administrative-territorial units of Georgia: Bolnisi, Gardabani, Dmanisi, Tetritskaro, Marneuli, Tsalka municipalities and City Rustavi municipality

ბმულები


საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტი საქართველოს მთავრობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო საქართველოს საპარტნიორო ფონდი INVEST IN GEORGIA აწარმოე საქართველოში საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი "საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონი "საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი" "სახელმწიფო რწმუნებული–რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N308 დაგდენილება საქართველოს კანონი "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს შრომის კოდექსი" "სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 თებერვლის N57 დადგენილება "სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის N64 დადგენილება საქართველოს კანონი "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" საქართველოს კანონი "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონი "საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონი "ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ" "საქართველოს რეგიონალური განვითარების 2010–2017 წწ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონალური განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილება "ვეტერინარულ–სანიტარული უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის N2011 წლის 4 ივლისის N2-101 ბრძანება