სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

გერბი

Administration Of State Representative

In administrative-territorial units of Georgia: Bolnisi, Gardabani, Dmanisi, Tetritskaro, Marneuli, Tsalka municipalities and City Rustavi municipality

კანონმდებლობა


საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის N143 დადგენილებით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტების ნუსხა რომელთა ცოდნაც ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე მოეთხოვებათ სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საჯარო მოსამსახურეებს

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი, საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი, საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

სახელმწიფო რწმუნებული– დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N308 დაგდენილება

საქართველოს კანონი, ნორმატიული აქტების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს შრომის კოდექსი

სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 თებერვლის N57 დადგენილება

სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის N64 დადგენილება

საქართველოს კანონი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

საქართველოს კანონი, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ

საქართველოს კანონი, საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ

საქართველოს კანონი,ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ

საქართველოს რეგიონალური განვითარების 2010–2017 წწ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონალური განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილება

ვეტერინარულ–სანიტარული უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის N2011 წლის 4 ივლისის N2-101 ბრძანება